ಆದರ್ಶಗಳು

ಆದರ್ಶಗಳು

* ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು
* ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು

* ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆ
* ಅರಿವು‌ ಮೂಡಿಸುವುದು

* ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು
* ಸಬಲರಾಗಿರುವುದು

* ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರುವುದು
* ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವುದು

* ಅಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದಿರುವುದು
* ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

* ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವುದು
* ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

* ಅನ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು
* ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

* ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುವುದು.