ಸಮಿತಿ

ವಿನಾಯಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ರವಿ.ಕೆ

ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ದೇವರಾಜ್ ಪಿ.ಹೆಚ್

ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಆರ್.ಅನುಪಮ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ರಾಜು ಎಸ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಜಿ.ಬಿ ನಾಗರಾಜ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ