ಸಮೂಹ ಶಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು್ಗೆ

ಸಮೂಹ ಶಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ

ನಾಯಕತ್ವ

ಗುರಿ ಸಾಧನೆ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ಸಮುದಾಯದ ಹಿತರಕ್ಷಣ

ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ

ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ ಳುವಿಕೆ

ಕಣ್ಗಾವಲ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಜನಬಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ

ಶಿಕಷಣ

ಸಂಶೋಧನೆ

ಹೋರಾಟ