ಸಂಪರ್ಕ


OUR ADDRESS

ನಂ 808, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,9 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರು - 560011

010-000-0000


ಎಸ್ ಚೋ ಮೊ ಮೊ ಚಿ ಶಿ ಶಿ ಹಾಯ್ @ ಜಿಮ್ ಚಿ ಐ ಓಮ್


ಎಚ್ ಭೋಜನ: // tithi.chichi eboo hh om / s ಚಿ ಮೊಹ್ ಚ ಷಿ ಷಿನ್ i-560011