ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2 2018– ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಸತಿ ಶಿಬಿರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು

20ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017– ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

20ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2017– ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

20ನೇ ಜನವರಿ 2017 – ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದು

12ನೇ ಜನವರಿ 2017 — ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಜನ ದಿನ ಆಚರಣೆ

8ನೇ ಜನವರಿ 2017 — ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

17ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 –ಪೋತಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಮಾನ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅರ ಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

5ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2016 —ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ

1ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016 –ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ ಕಾಪಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರೀಕನ ಪಾತ್ರ’ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ