ಆದರ್ಶಗಳು

ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು


ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆವಳಿಕೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು


ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು


ಸಬಲರಾಗಿರುವುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರೀಕನಾಗಿರುವುದು


ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ,


ಅಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದಿರುವುದು


ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು


ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವುದು


ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು


ಅನ್ಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು


ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು


ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ


ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ


ರಚನಾತ್ಮಕ


ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುವುದು